Core team

Jia Guo

Jia Guo

Jiankang Deng

Jiankang Deng

Xiang An

Xiang An

Jinke Yu

Jinke Yu

Contact us

E-Mail: contact@insightface.ai

QQ Group: 711302608

Contributors

nttstar
anxiangsir
jiankangdeng
GuoxiaWang
WenmuZhou
xiaoyang-coder
littletomatodonkey
leondgarse
007gzs
ChenJoya
jingyang2017
szad670401
olojuwin
ShiquanYu
sagarbhathwar
yingfeng
ppwwyyxx
nihui
tengerye
KiLJ4EdeN
Alpkant
GivralNguyen
SthPhoenix
TanjaBayer
vinhtq115
wang-xinyu
TingquanGao
itsnine
nlqq