Core team

Jia Guo

Jia Guo

Jiankang Deng

Jiankang Deng

Xiang An

Xiang An

Jinke Yu

Jinke Yu

Contact us

E-Mail: contact@insightface.ai

QQ Group: 711302608

Contributors

xiaoyang-coder
007gzs
ChenJoya
jingyang2017
leondgarse
ShiquanYu
sagarbhathwar
yingfeng
ppwwyyxx
nihui
tengerye
KiLJ4EdeN
Alpkant
wang-xinyu
nlqq